Εισαγωγή

O ιστότοπος www.granaryandherbs.gr είναι ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου (στο εξής καλούμενο ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστότοπος) που δημιούργησε και λειτουργεί η Εταιρεία με την επωνυμία «GRANARY AND HERBS IKE» (η οποία εδρεύει στον Πειραιά, Δ. Γούναρη 18, 18531 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 801004256 τής Δ.Ο.Υ. Α΄ Πειραιά, με e-mail info@granaryandherbs.gr και τηλ. 210 4112061), στο εξής χάριν συντομίας καλουμένη ως η ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις εφαρμόζονται για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα granaryandherbs.gr το οποίο ευρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.granaryandherbs.gr. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή/και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος για συντομία “χρήστης” ή “πελάτης”) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω στο παρόν όρους, χωρίς εξαίρεση. Εάν οιοσδήποτε χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

 

Γενικοί όροι

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών με το ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οιαδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι συμβάσεις αγοράς μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

 

Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά στην ταυτότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και στις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος συναλλαγές. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα πλαίσια της καλής πίστης δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

 

Περιορισμός ευθύνης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα πλαίσια των συναλλαγών της στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωσης αποζημίωσης για οιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οιαδήποτε αιτία, με τις λοιπές προβλέψεις της παρούσης. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για τη διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμίας περαιτέρω ευθύνης. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (πχ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις) των προϊόντων που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν” κάθε φορά. Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

 

Μετάθεση κινδύνου

Στις συμβάσεις στις οποίες η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αποστέλλει τα προϊόντα στον καταναλωτή, ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των αγαθών μετατίθεται στον καταναλωτή, όταν αυτός ή κάποιο τρίτο μέρος το οποίο ορίζεται σχετικώς από τον καταναλωτή και είναι διάφορο του μεταφορέως έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή των αγαθών. Εντούτοις, ο κίνδυνος μετατίθεται στον καταναλωτή άμα τη παραδώση στον μεταφορέα, εάν ο μεταφορέας έχει ενταλθεί από τον καταναλωτή να μεταφέρει τα αγαθά και η εν λόγω επιλογή δεν προσφέρθηκε από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του καταναλωτή έναντι του μεταφορέα.

 

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Απαγορεύεται οιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικώς με τον πραγματικό πάροχο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οιονδήποτε τρόπον ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνον κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα granaryandherbs.gr ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

 

 Απόρριψη παραγγελίας

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει από την ιστοσελίδα οιοδήποτε προϊόν ανά πάσα στιγμή, και/ή να αφαιρέσει ή να επεξεργαστεί οιαδήποτε ύλη ή περιεχόμενο στην ιστοσελίδα. Παρά τις άοκνες προσπάθειες τής ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προκειμένου να διεκπεραιώνονται όλες οι παραγγελίες που υποβάλλονται στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ενδεχομένως για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικώς : lockdown, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαϊές, κ.ο.κ.) να προκύψει ανάγκη απόρριψης της διεκπεραίωσης μιας παραγγελίας και αυτό ακόμη και μετά την εκ μέρους τής ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ αποστολή τής Επιβεβαίωσης Παραγγελίας, όλα αυτά δε σε κάθε χρονική στιγμή και κατά τη διακριτική ευχέρεια τής ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει ευθύνη απέναντι στον πελάτη ή απέναντι σε οιοδήποτε τρίτο πρόσωπο για την απόσυρση τυχόν προϊόντων από την ιστοσελίδα (είτε έχουν πωληθεί είτε όχι [ακόμη και αν η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει ήδη αποστείλει την Επιβεβαίωση Παραγγελίας], τούτο δε σε περίπτωση κατά την οποίαν ο Προμηθευτής τού προϊόντος τυχόν αποσύρει το προϊόν από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, άμα τη παραγγελία τού προϊόντος εκ μέρους τού καταναλωτή) καθώς και για την αφαίρεση ή την επεξεργασία τυχόν ύλης ή περιεχομένων της ιστοσελίδας.

 

Ευθύνη και αποποίηση ευθύνης

Εκτός και αν ρητώς ορίζεται διαφορετικά στους Όρους αυτούς, η ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ σε σχέση με οιοδήποτε προϊόν που αγοράζεται μέσω της ιστοσελίδας περιορίζεται αυστηρά στην τιμή αγοράς του εν λόγω προϊόντος.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν αναλαμβάνει ευθύνη για τα ακόλουθα, ανεξάρτητα από την αιτία που προέκυψαν :

α. Απώλεια εισοδήματος ή εσόδων

β. Απώλεια εμπορικής δραστηριότητας

γ. Απώλεια δεδομένων

Λόγω της ανοικτής φύσης της ιστοσελίδας και της πιθανότητας σφαλμάτων κατά την αποθήκευση και μετάδοση των ψηφιακών πληροφοριών των προς πώλησιν προϊόντων, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν εγγυάται την ακρίβεια και την ασφάλεια των πληροφοριών που διαβιβάζονται στην (ή λαμβάνονται από) την ιστοσελίδα, εκτός εάν άλλως ρητώς ορίζεται στην ιστοσελίδα.

 

 Ιοί, πειρατεία και λοιπά ηλεκτρονικά εγκλήματα

Δεν επιτρέπεται στον χρήστη/πελάτη να κάνει κακή χρήση της ιστοσελίδας μεταδίδοντας εν γνώσει του ιούς, Trojan horses, worms και άλλα κακόβουλα λογισμικά ή άλλα υλικά που είναι κακόβουλα ή τεχνολογικώς επιζήμια. Δεν επιτρέπεται στον χρήστη/πελάτη να επιχειρήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην ιστοσελίδα και στον διακομιστή της ή σε οιονδήποτε άλλο διακομιστή, υπολογιστή και βάση δεδομένων που συνδέονται με την ιστοσελίδα. Ο χρήστης/πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην επιτίθεται στην ιστοσελίδα μέσω denial of service attack ή distributed denial of service attack.

Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής ενδεχομένως να συνιστά ποινικό αδίκημα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οιαδήποτε τέτοια παράβαση θα αναφέρεται στις αρμόδιες διωκτικές αρχές με τις οποίες θα συνεργασθεί η ΕΤΑΙΡΕΙΑ προκειμένου να ανευρεθεί η ταυτότητα του ηλεκτρονικού παραβάτη. Ομοίως, σε περίπτωση τέτοιας παράβασης θα διακόπτεται άμεσα το δικαίωμα του χρήστη/πελάτη να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη για οιαδήποτε απώλεια ή ζημία τυχόν προκληθεί από επίθεση denial of service attack ή distributed denial of service attack, ιούς ή άλλου είδους κακόβουλο λογισμικό ή τεχνολογικά επιβλαβές υλικό το οποίο μπορεί να προσβάλει τον υπολογιστή του χρήστη/πελάτη, τα εξαρτήματά τους, τα δεδομένα ή κάθε άλλο υλικό του εξαιτίας της χρήσης της ιστοσελίδας ή της τηλεφόρτωσης υλικού που περιέχεται σε αυτήν ή ανάλογου υλικού άλλου ιστότοπου στον οποίο παραπέμπει η σελίδα.

 Σύνδεσμοι στην ιστοσελίδα

Η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει συνδέσμους (links) προς άλλες ιστοσελίδες και πηγές που παρέχονται από τρίτους. Οι εν λόγω σύνδεσμοι παρέχονται αποκλειστικά με ενημερωτικό σκοπό, ενώ το περιεχόμενο των εν λόγω ιστοσελίδων ή πηγών δεν βρίσκεται σε καμία περίπτωση υπό τον έλεγχο τής ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Ως εκ τούτου, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημία που ενδεχομένως προκληθεί από τη χρήση των εν λόγω συνδέσμων.

 

Ειδοποιήσεις – επικοινωνία

Όλες οι ειδοποιήσεις που υποβάλλονται από τον πελάτη προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ πρέπει να υποβάλονται μέσω της διαδικτυακής φόρμας επικοινωνίας τής ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Οι ειδοποιήσεις από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ προς τον πελάτη θα λαμβάνουν χώρα είτε μέσω e-mail είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση που δηλώνει ο πελάτης κατά την εκ μέρους του υποβολή της παραγγελίας. Η ειδοποίηση θα θεωρείται ότι έχει προσηκόντως επιδοθεί και παραληφθεί εντός 12 ωρών από την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα ή 24 ωρών μετά την αποστολή e-mail ή τρεις ημέρες από την ημερομηνία αποστολής οιασδήποτε επιστολής. Επαρκής απόδειξη της παράδοσης κάθε ειδοποίησης θα αποτελεί, σε περίπτωση επιστολής, το γεγονός ότι η εν λόγω επιστολή φέρει τη σωστή διεύθυνση, τα ταχυδρομικά τέλη και έχει παραδοθεί στο ταχυδρομείο και στην περίπτωση e-mail, ότι το εν λόγω e-mail εστάλη στην καθορισμένη ηλεκτρονική διεύθυνση του παραλήπτη.

 

Μεταβίβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων

Η Σύμβαση ανάμεσα στον πελάτη και στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι δεσμευτική για αμφότερα τα μέρη, καθώς και για τους διαδόχους τής Εταιρείας. Προς αποφυγήν αμφιβολιών, κάθε τέτοια μεταβίβαση ή εκχώρηση ή άλλου τύπου διάθεση εκ μέρους τής ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ δεν θίγει τα νόμιμα δικαιώματα τού πελάτη.

Δεν επιτρέπεται στον πελάτη να μεταβιβάσει, εκχωρήσει ή διαθέσει με άλλον τρόπο μια Σύμβαση, ή οιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από αυτήν, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση τής Εταιρείας.

 

Γεγονότα Ανωτέρας βίας

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν είναι υπόλογη ή υπεύθυνη για οιαδήποτε αδυναμία εκπλήρωσης ή καθυστέρηση στην εκπλήρωση οιωνδήποτε εκ των υποχρεώσεών της βάσει και της Σύμβασης, που να έχει προκληθεί από γεγονότα τα οποία δεν υπόκεινται στον εύλογο έλεγχό της (Γεγονότα Ανωτέρας Βίας).

Ως γεγονός Ανωτέρας Βίας θεωρείται κάθε πράξη, γεγονός, αδυναμία πραγματοποίησης, παράλειψη ή ατύχημα που δεν υπόκειται στον έλεγχο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και περιλαμβάνει ενδεικτικώς τα εξής :

α. Απεργίες, ανταπεργίες ή άλλες συνδικαλιστικές πράξεις.

β. Κοινωνική αναταραχή, εξέγερση, εισβολή, τρομοκρατική επίθεση ή απειλή τρομοκρατικής επίθεσης, πόλεμο (είτε έχει κηρυχθεί είτε όχι) ή απειλή ή προετοιμασία για πόλεμο.

γ. Πυρκαγιά, έκρηξη, καταιγίδα, πλημμύρα, σεισμό, καθίζηση, επιδημία ή άλλη φυσική καταστροφή.

δ. Αδυναμία χρήσης των σιδηροδρόμων, πλοίων, αεροπλάνων, μηχανοκίνητων οχημάτων ή άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών μέσων μεταφοράς.

ε. Αδυναμία χρήσης των δημοσίων ή ιδιωτικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων.

στ. Πράξεις, διατάγματα, νόμοι, κανονισμοί ή κυβερνητικοί περιορισμοί.

ζ. Κάθε απεργία, βλάβη ή ατύχημα των ακτοπλοϊκών και ταχυδρομικών υπηρεσιών ή των λοιπών μέσων μεταφοράς ή γενικό/ειδικό Lockdown.

Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ από τη Σύμβαση αναστέλλεται για την περίοδο που διαρκεί το Γεγονός Ανωτέρας Βίας και ο χρόνος για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ θα παρατείνεται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια τής εν λόγω περιόδου. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να ανεύρει λύση με την οποία θα καθίσταται δυνατή η εκπλήρωση των υποχρεώσεών της βάσει και της Σύμβασης.

 

Παραίτηση

Εάν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος μιας Σύμβασης η ΕΤΑΙΡΕΙΑ τυχόν δεν επιδιώξει την εκ μέρους του πελάτη ακριβή εκπλήρωση οιασδήποτε εκ των υποχρεώσεών του σύμφωνα και με τη Σύμβαση ή οιουδήποτε από τους παρόντες Όρους και προϋποθέσεις ή/και εάν δεν ασκήσει τυχόν η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οιοδήποτε από τα δικαιώματα ή μέσα θεραπείας τα οποία αυτή δικαιούται βάσει της Σύμβασης ή των Όρων αυτών και της ισχύουσας Νομοθεσίας, τούτο δεν θα συνιστά παραίτηση τής ΕΤΑΡΕΙΑΣ από (ή περιορισμό) των δικαιωμάτων της και των μέσων θεραπείας και δεν απαλλάσσει τον πελάτη από την υποχρέωση συμμόρφωσής του με τις εν γένει υποχρεώσεις του.

Η εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ παραίτηση από μεμονωμένη αξίωση δεν συνιστά παραίτηση από τυχόν παρόμοια αξίωση στο μέλλον.

Καμία εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ παραίτηση από οιονδήποτε εκ των παρόντων όρων ή από τα δικαιώματα και μέσα θεραπείας που διατηρεί η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εκ τής Συμβάσεως και των εν γένει Νομοθετικών διατάξεων δεν θα θεωρείται έγκυρη, παρά μόνο εάν δηλώνεται ρητώς ότι πρόκειται για παραίτηση και γνωστοποιείται εγγράφως στον πελάτη.

 

Ρήτρα μερικής ακυρότητας

Εάν αρμόδια Αρχή τυχόν καθορίσει ότι κάποιοι εκ των παρόντων Όρων ή διατάξεων της Σύμβασης είναι άκυροι, παράνομοι ή μη εκτελεστοί σε οιοδήποτε βαθμό, οι εν λόγω όροι ή διατάξεις θα διαχωρίζονται στο βαθμό αυτό από τους υπόλοιπους όρους και διατάξεις, οι οποίοι θα εξακολουθούν να ισχύουν.

 

Πλήρης συμφωνία

Οι παρόντες Όροι όπως και κάθε έγγραφο που ρητά αναφέρεται σε αυτούς αποτελούν την πλήρη συμφωνία ανάμεσα στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ και στον πελάτη αναφορικά με το αντικείμενο της Σύμβασης και αντικαθιστούν κάθε προηγούμενη έγγραφη ή προφορική συμφωνία, συνεννόηση ή διακανονισμό μεταξύ των μερών.

Αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν, ότι για τη σύναψη της Σύμβασης ουδείς των συμβαλλομένων βασίστηκε σε οιαδήποτε δήλωση, δέσμευση ή υπόσχεση που τυχόν δόθηκε από το έτερο συμβαλλόμενο μέρος ή που υπονοήθηκε προφορικά ή γραπτά κατά τις μεταξύ των μερών διαπραγματεύσεις πριν τη Σύμβαση, εκτός αν άλλως ορίζεται ρητά στους παρόντες Όρους.

 

Δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα αναθεώρησης και τροποποίησης των παρόντων Όρων κατά διαστήματα. Σε κάθε χρονική στιγμή κατά την οποίαν ο πελάτης παραγγέλλει προϊόντα από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή κάνει χρήση της ιστοσελίδας, υπόκειται στις εκάστοτε ισχύουσες πολιτικές και Όρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, εκτός εάν τυχόν απαιτηθεί εκ τού Νόμου η οιαδήποτε τροποποίηση των συγκεκριμένων πολιτικών και Όρων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, περίπτωση στην οποίαν οι τυχόν αλλαγές θα ισχύουν και για τις παραγγελίες που ο πελάτης είχε υποβάλει προγενεστέρως των αλλαγών.

 

Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ σέβεται απολύτως τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της. Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ από τον πελάτη δεν θα γνωστοποιούνται εις οιονδήποτε τρίτον για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του πελάτη. Οι πληροφορίες που εισάγονται στην ιστοσελίδα θα παραμένουν εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες των πιστωτικών και λοιπών καρτών δεν αποθηκεύονται στην ιστοσελίδα.

 

Δίκαιο και δικαιοδοσία

Η χρήση της ιστοσελίδας καθώς και η αγορά προϊόντων μέσω αυτής διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά που προκύπτει από / ή σχετίζεται με τη χρήση της ιστοσελίδας ή τις εν λόγω Συμβάσεις, υπόκειται κατά ρητή παρέκταση αρμοδιότητας στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων τού Πειραιώς.

 

Οδηγίες Χρήσης

Ορισμένα από τα προϊόντα του ηλεκτρονικού καταστήματος έχουν, σύμφωνα με έρευνες, θεραπευτικές ιδιότητες. Ωστόσο, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ρητώς και στο παρόν υπογραμμίζει ότι δεν είναι ιατρική ΕΤΑΙΡΕΙΑ ούτε διαθέτει τέτοιες γνώσεις και συνεπώς δεν δύναται να εγγυηθεί τα αποτελέσματα της χρήσεως ουδενός εκ των προϊόντων. Όλες οι πληροφορίες που αναγράφονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν την ιατρική επιστήμη. Για προβλήματα υγείας, ο πελάτης οφείλει πάντοτε να συμβουλεύεται τον αρμόδιο ιατρό.

 

Σχόλια

Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις των πελατών είναι ευπρόσδεκτα (μέσω της διαδικτυακής φόρμας επικοινωνίας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ) όταν αναγράφονται κοσμίως.

 

Πολιτική Επιστροφών

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στηρίζοντας το Ηλεκτρονικό Εμπόριο δίνει στον πελάτη τη δυνατότητα, μέσω της πληρότητας των περιγραφών των οποίων αναρτά στις σελίδες της, να απολαμβάνει το προνόμιο της άμεσης επαφής με τα προϊόντα που διατίθενται & εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή του πελάτη γρήγορα και εύκολα. Επιθυμώντας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ να αναδείξει τα οφέλη της χρήσης του διαδικτύου στις καθημερινές συναλλαγές στην Αγορά, προς τούτο παρατίθενται κατωτέρω οι όροι και προϋποθέσεις επιστροφής ελαττωματικών ή μη προϊόντων.

 

Επιστροφές Προϊόντων λόγω λανθασμένης παράδοσης & αντικατάστασή τους

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες παραδίδονται προϊόντα διαφορετικά από τα συμφωνηθέντα/πωληθέντα (κατά είδος ή ποσότητα ή ελλείπει ιδιότητα αναρτημένη στην ιστοσελίδα τής ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ) ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Στην περίπτωση αυτήν τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης τού ορθού προϊόντος στον πελάτη βαρύνουν την ΕΤΑΙΡΕΙΑ αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ τρόπος επιστροφής.

 

Πολιτική αλλαγών/επιστροφών

Ο καταναλωτής δύναται οποτεδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση και αυτό σε περίπτωση κατά την οποίαν το προϊόν είναι ελαττωματικό.

Στην περίπτωση αυτή, θα αντικατασταθεί εκ μέρους τής ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ το ελαττωματικό προϊόν με εκείνο που συνιστούσε την αρχική παραγγελία τού πελάτη-καταναλωτή, έπειτα και από λεπτομερή εξέταση τού προϊόντος εκ μέρους τής ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Το δικαίωμα του ΠΕΛΑΤΗ να υπαναχωρήσει από τη Σύμβαση ισχύει μόνο για τα προϊόντα που επιστρέφονται ακριβώς στην ίδια κατάσταση που τα παρέλαβε & χρησιμοποιώντας για την επιστροφή την αρχική συσκευασία των προϊόντων μαζί με τα κουτιά τους, τις ταμπέλες τους, τυχόν έντυπα που τα συνοδεύουν και περιτυλίγματα. Κανένα χρηματικό ποσό δεν θα επιστρέφεται στον πελάτη εάν το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί μετά το άνοιγμά του ή είναι κατεστραμμένο. Επομένως, ο πελάτης οφείλει να φροντίζει με τη δέουσα επιμέλεια τα προϊόντα που είναι στην κατοχή του.

Ο πελάτης δύναται να επιστρέψει οιοδήποτε προϊόν, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, μέσω εταιρίας ταχυμεταφορών (courier) που θα υποδειχθεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δίχως κόστος για τον πελάτη & υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν είναι ελαττωματικό ή διάφορο τής αρχικής παραγγελίας, κατά τα προαναφερόμενα.

Για οιαδήποτε τυχόν απορία οι πελάτες δύνανται να επικοινωνούν με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ μέσω της διαδικτυακής της φόρμας επικοινωνίας ή στο τηλέφωνο 210 4112061

Στην περίπτωση που ο πελάτης θεωρεί ότι το προϊόν που παρήγγειλε δεν ανταποκρίνεται στους όρους της Σύμβασης κατά τη στιγμή της παράδοσης, θα πρέπει να επικοινωνήσει αμέσως με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ μέσω της διαδικτυακής της φόρμας επικοινωνίας, περιγράφοντας λεπτομερώς το προϊόν και το ελάττωμά του. Εναλλακτικώς, ο πελάτης δύναται να επικοινωνήσει στον τηλεφωνικό αριθμό 2104112061 και θα τού δοθούν οδηγίες για περαιτέρω κατάλληλες ενέργειες.

Όταν η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παραλάβει το επιστρεφόμενο προϊόν, θα το εξετάσει λεπτομερώς και θα ενημερώσει τον πελάτη μέσω e-mail εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος περί αντικατάστασης τού προϊόντος ή επιστροφής τού τιμήματος. Η κατά τα ανωτέρω αντικατάσταση τού προϊόντος ή επιστροφή τού τιμήματος θα πραγματοποιείται το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση, εντός 30 ημερών από την ημέρα που η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιβεβαιώνει τον πελάτη (μέσω e-mail) ότι δικαιούται επιστροφή τού τιμήματος ή αντικατάσταση του (ελαττωματικού) προϊόντος.

Στην περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, το τίμημα θα επιστρέφεται στο ακέραιο, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν εξόδων αποστολής με τα οποία επιβαρύνθηκε  ο πελάτης για την επιστροφή του προϊόντος. Η επιστροφή τού τιμήματος θα λαμβάνει χώρα με την ίδια μέθοδο που έγινε και η πληρωμή.

Η δήλωση υπαναχώρησής τού πελάτη/καταναλωτή (από το ελαττωματικό ή διάφορο τής παραγγελίας προϊόν) ασκείται ηλεκτρονικώς δι αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ιστοσελίδα τής Εταιρείας και στο οποίο μήνυμα θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του παραστατικού (αριθμός, ημερομηνία, όνομα), η περιγραφή του προϊόντος για το οποίο ασκείται η υπαναχώρηση καθώς και στοιχεία επικοινωνίας του υπαναχωρούντος.

 

Παράδοση

Με την επιφύλαξη των παραπάνω άρθρων τής παρούσης σχετικώς με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ολοκλήρωση τής παραγγελίας το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της παραγγελίας τού προϊόντος.

Παρόλα αυτά, καθυστερήσεις ενδεχομένως να προκύψουν στις κάτωθι ενδεικτικώς περιπτώσεις :

Προσαρμογή των προϊόντων σε εξειδικευμένες απαιτήσεις του πελάτη, εξειδικευμένα προϊόντα, απρόβλεπτες περιστάσεις (βλ. παραπάνω στην παρούσα περί λόγων ανωτέρας βίας, κλπ), περιοχή παράδοσης (δύσβατες περιοχές, κοκ.).

Εάν για οιονδήποτε λόγο η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν καταφέρει να ανταποκριθεί στην ημερομηνία παράδοσης, θα ενημερώσει σχετικώς τον πελάτη και θα τού προσφέρει την επιλογή είτε να συνεχίσει την αγορά με παράταση του χρόνου παράδοσης, είτε να ακυρώσει την παραγγελία με επιστροφή τού καταβληθέντος τιμήματος. Δεν γίνονται παραδόσεις ημέρα Σάββατο και Κυριακή. Για τους σκοπούς των παρόντων Όρων, η «παράδοση» θα θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί ή η παραγγελία θα θεωρείται ότι έχει παραδοθεί με την υπογραφή του αποδεικτικού παραλαβής των προϊόντων στη διεύθυνση παράδοσης που συμφωνήθηκε.

 

Αδυναμία παράδοσης

Εάν για οιονδήποτε λόγο η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν καταφέρει να παραδώσει τα προϊόντα, τότε αυτά θα επιστρέφονται σε αυτήν και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα επικοινωνεί άμεσα με τον πελάτη προκειμένου να κανονισθεί εκ νέου η παράδοσή τους. Εάν ο πελάτης δεν ευρίσκεται στο σημείο παράδοσης τη συμφωνημένη ώρα, οφείλει να επικοινωνήσει με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για να ορισθεί η εκ νέου παράδοση τού προϊόντος.

Εάν μετά την παρέλευση 15 ημερών από τη στιγμή που η παραγγελία τού προϊόντος σας είναι έτοιμη προς παράδοση, η εν λόγω παραγγελία δεν έχει ακόμη παραδοθεί για λόγους που δεν άπτονται υπαιτιότητας τής ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ενδεικτικώς π.χ. αδυναμία τής Εταιρείας Courier, κοκ), θα θεωρείται ότι ο πελάτης επιθυμεί να ακυρώσει τη Σύμβαση και η Σύμβαση θα θεωρείται λήξασα. Ως αποτέλεσμα της λήξης της Σύμβασης, θα επιστρέφεται στον πελάτη το αντίτιμο που καταβλήθηκε για τα εν λόγω προϊόντα όσο το δυνατόν συντομότερα και σε κάθε περίπτωση εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία κρίνεται ότι η Σύμβαση έχει λήξει.

 

Κίνδυνος και κυριότητα

Η ευθύνη για τα προϊόντα περνά στον πελάτη από τη στιγμή της παράδοσής τους. Η κυριότητα των προϊόντων περνά στον πελάτη μετά την ολοσχερή είσπραξη από την Εταιρεία τού αντιτίμου των προϊόντων.

 

Λοιπά

Για όσα προϊόντα θεωρείται ότι βοηθούν σε παθήσεις της καρδιάς & άλλων λοιπών οργάνων του ανθρώπινου οργανισμού, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ρητώς διευκρινίζει και με το παρόν ότι δεν είναι Ιατρική, παραϊατρική ή Φαρμακευτική Εταιρεία, ούτε διαθέτει οιεσδήποτε τέτοιες γνώσεις και συνεπώς δεν δύναται να εγγυάται τα αποτελέσματα της χρήσεως ουδενός εκ των προϊόντων, ούτε αναλαμβάνει οιαδήποτε ευθύνη γι’ αυτά. Όλες οι πληροφορίες που αναγράφονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν την ιατρική επιστήμη. Για προβλήματα υγείας, ο πελάτης οφείλει πάντοτε να συμβουλεύεται τον αρμόδιο ιατρό.